Написи

Лексикографија е дел од лингвистиката што се занимава со принципите за составување разни видови речници и со нивната практична примена.

Основни функции на лексикографијата се: регистрирање (собирање) на зборовите; средување по азбучен или друг ред; толкување на семантичката (значенската) страна на зборовите итн.

Лексикографијата е во тесна врска со лексикологијата.

Речник е книга во која се собрани зборовите на еден јазик и подредени по азбучен ред.

Во зависност од видот … Прочитај повеќе