Написи

Римски систем за бележење броеви

 

Значење на римските броеви

 

  • Основни знаци за запишување броеви според римскиот систем на бележење се иницијални (големи) латинични букви кои имаат бројна вредност. Таа е еднаква на бројната вредност изразена со следниве арапски цифри: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 и M = 1000.
  • Римските броеви се составуваaт и се толкуваат
Прочитај повеќе