Написи

Сегашно време е проста глаголска форма. Означува дејство што се случува во моментот на зборување. Се образува од основата на несвршени, трајни глаголи и наставките:

 

Вежби

1. На празните места напиши го глаголот во соодветното лице во сегашно време:

Живее

Јас ( ) во Скопје.
Петре ( ) богато.
Ние ( ) од денес за утре.
Соња и Наум ( ) во Охрид.

 

Учи

 

Ти ( … Прочитај повеќе

Сегашно време е проста глаголска форма.

Се образува од основата на несвршени, трајни глаголи. На општиот дел и основниот вокал се додаваат наставките:

 

 

На пример, со глагол од а-група:

 

Со глагол од и-група

 

Со глагол од е-група

  • Во примерите се издвоени општиот дел (коренот), основниот вокал и наставките.
  • Во трето лице еднина сегашно време нема наставка и затоа таа форма е земена за определување
Прочитај повеќе