Морфосинтакса

Морфосинтакса е поддисциплина на лингвистиката. Ја сфаќаме како премин од морфологијата кон синтаксата. Ја разгледува функцијата на зборовите во реченицата.

Заедничкото кај одделни зависносложени реченици

Заедничкото кај одделни видови зависносложени реченици најлесно може да се илустрира преку пример. Заедничкото е содржината, а различен е начинот.