Глаголски конструкции со има/нема

Глаголски конструкции со има/нема се сложени глаголски форми. Тие се карактеристични за македонскиот јазик и ги нема во другите јазици.

Минато неопределено време (перфект)

Минато неопределено време е сложена глаголска форма образувана со помошниот глагол сум.Ова време означува дејство кое е вршено или завршено во минатото.

Сложени глаголски форми

Сложени глаголски форми претставуваат состав од помошен глагол (или друг помошен збор) и глаголот што се менува. Помошната глаголска форма секогаш оди