Написи

Степенување на придавките е карактеристично само за описните, односно квалитативните придавки. Тие изразуваат некое својство на предметот кое може да биде застапено во помал или поголем степен.

На пример, некој предмет може да биде мал, некој да е уште помал, а некој во споредба со другите да е најмал.

Со посебните форми на компарација се изразува степенот (степенување) на дадениот квалитет кога се споредуваат два или повеќе предмети.

Формите за

Прочитај повеќе