Степенување на придавките

Степенување, образување и функцијата… Степенување – квалитативните придавки образуваат форми на компарација. Со нив се изразува степенот (степенување)

Степенување на придавките Прочитај повеќе »