Написи

Разговорен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Разговорен стил се применува во неофицијалната комуникација, односно во секојдневните разговори меѓу луѓето.
Најчест е во усна форма, но може да биде и во писмена.
Карактеристично за овој стил е економичноста на изразот. Се скратуваат и речениците и зборовите
Прочитај повеќе

Уметничко-литературен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Уметничко-литературниот стил се однесува на уметноста, односно на сферата на естетското комуницирање меѓу луѓето.
Овој стил се карактеризира со сликовотост и изразност кои ја активираат фантазијата што се постигнува со широка употреба на стилски фигури.
Јазикот на уметничката литература
Прочитај повеќе

Публицистички стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Публицистички е оној стил што ги покрива сите области од општествено-политичкиот живот: политика, економија, наука, образование, култура, спорт, секојдневен живот (она што го има во весник и на вести).
Овој стил го употребуваат новинарите во весниците, списанијата, на радио
Прочитај повеќе

Административен стил е функционален стил кој е дел од стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Административниот стил уште се вика и деловен и се употребува при официјално-деловното комуницирање меѓу државите, институциите во една држава, во рамките на институциите и меѓу граѓаните и државата.

Во административен стил се разликуваат три потстила:
Прочитај повеќе

Научен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Hаучниот стил ги покрива областите на науката и техниката, образованието и просветувањето. Може да биде во усна и писмена форма, но карактеристична е објективноста на изложувањето, постапноста, логичноста и прецизноста.
Јазичниот израз кај

Прочитај повеќе