Стилски изразни средства (фонетско-морфолошки)

Стилски изразни средства или стилски фигури се употребуваат во песните за постигнување посилна емоционалност, поголема сликовитост и музикалност.

Стилски изразни средства (фонетско-морфолошки) Прочитај повеќе »