Почетна » сум

сум

Глаголот СУМ

Глаголот сум има три функции во македонскиот јазик. За градба на сложените глаголски форми, како дел на именскиот прирок (глагол врска) и самостојна.

Сегашно време

Сегашно време е проста глаголска форма. Се образува од основата на несвршени, трајни глаголи со наставки, а означува дејство што се случува во моментот.

Scroll to Top