Написи

Збороформа е варијантата на зборот која се наоѓа во различни контексти. Се работи за збор кој не го менува своето основно значење, но во зависност од опкружувањето добива различни граматички белези.

(корен+флексија=збороформа)

На пр.: ГРАД – градот, градов, градон, градови, градовите, итн.

Ако од зборот ГРАД создадеме нов збор, со друго значење, на пример: градба, градилиште, градинка и сл., тогаш не станува збор за збороформа. Наставките што сме ги додале … Прочитај повеќе