Написи

Од особена важност за студентите е да бидат оспособени, веднаш по завршувањето на студиите, побрзо и полесно да се вклучат на динамичниот пазар на трудот. Градежниот факултет од Скопје води особена грижа за овој аспект, па во студиските програми предвидува време и за практична настава. Таа се одвива на различни начини: дел се изведува во рамките на самите предмети, преку организирани посети на позначајни објекти кои се изведени или се … Прочитај повеќе

  • Градежните, геодетските и геотехничките инженери треба да поседуваат овластување за вршење на својата дејност: нив ги издаваат Комората на овластени архитекти и овластени инженери (https://www.komoraoai.mk/) и Комората на овластени геодети (http://geokomora.mk/).
  • Конструктивните градежни инженери се обучени да проектираат и изведуваат куќи, згради, мостови, спортски и индустриски хали итн. На локации каде има проблем со сеизмичко дејство, инженерите треба да имаат познавање и од земјотресните товари за
Прочитај повеќе
Да студираме градежниство!

Градежништвото е термин со кој се нарекува проектирањето и градењето на инфраструктурата. Вообичаено се мисли на големи конструкции ако мостови, брани, згради или тунели. Во него влегуваат и сложени системи како водоснабдителните, мелиоративните и канализационите мрежи. Во него влегуваат и куќите и домовите. Градежните инженери можат да бидат вклучени во сите фаци на животот на инфраструктурата, од планирањето и изградбата до одржувањето и отстранувањето. Градежништвото во својата дејност честопати се … Прочитај повеќе