Збороформа

Збороформа е варијантата на зборот која се наоѓа во различни контексти. Тоа е збор кој не го менува значењето, но во зависност од опкружувањето добива различни граматички белези.

Збороформа Прочитај повеќе »