Фонологија

Фонологија е дел од лингвистиката што ги проучува фонемите.Фонема е гласовна единка која врши смислоразликувачка функција во зборот. фонологија

Фонологија Прочитај повеќе »