Глаголски групи; глаголски форми

Глаголски групи Глаголите се делат во групи според тоа на која самогласка завршуваат во 3л. еднина сегашно време. Тоа се а, е и и група.

Глаголски групи; глаголски форми Прочитај повеќе »