Фразеологија, фразеологизми

Фразелогија е дел од лексикологијата која се занимава со проучување на фразеологизмите – зацврстените зборовни состави, нивната употреба и изразни можности.

Лексикологија – вовед

Лексикологија е дел од лингвистиката што го проучува составот на зборовите на еден јазик. Лексикологија се дели на повеќе поддисциплини: