Функција на придавката во реченицата

Придавката во реченицата е секогаш поврзана со именката, па затоа нејзината функција е во тесна врска со неа. Таа може да биде непосредна или посредна.

Функција на придавката во реченицата Прочитај повеќе »