Написи

Функција на придавката во реченицата означува место и задача на овој вид збор од морфолошка гледна точка во синтаксичка. Затоа, нејзината функција во реченицата е предмет на проучување на морфосинтаксата.

Морфолошки, придавката е менлив збор што означува некое својство на именката, а синтаксички, таа може да биде подмет или дел од глаголско-именскиот прирок.

 

Придавката во реченицата е секогаш поврзана со именката, па затоа нејзината функција е во тесна … Прочитај повеќе