Написи

Ѕвездичка (*) е правописен знак. Таа може да стои од левата или од десната страна на зборот или на текстот.

  • кога треба да објасниме некој збор, тврдење, став и др. ѕвездичката стои од десната страна над зборот. Објаснувањето се пишува во фуснота.

На пример:

На гредите во овој дел од куќата се фрлени разни алати: рала, јареми*, косила, дршки за мотики, лопати, казми**, и ред други дрвени остени***, ластегарки, стапови, … Прочитај повеќе