Говорни органи

Говорни органи се делови од човековото тело кои учествуваат во создавањето артикулирани звуци – гласови.

Фонетиката, која се занимава со артикулацијата на гласовите, ги проучува и говорните органи на човекот. Говорниот апарат е она што го разликува човекот од другите живи суштества.

Говорните органи се составен дел од дишниот апарат.

Органи кои учествуваат во говорот (изговарањето на гласовите) се:

 • белите дробови кои се исполнуваат со воздух неопходен за говорната функција;
 • гркланот и гласните жици, кои започнуваат со формирање на гласот и
 • усната празнина каде се дооформува гласот.

При формирањето на гласовите учествуваат сите делови од усната празнина: горната и долната вилица, предното (тврдо) и задното (меко) непце, ресичката, јазикот, забите и горната и долната усна.
Различни гласови се создаваат со употреба на различни делови од усната празнина, па оттука разликуваме: уснени, забно-венечни, венечни, тврдонепчени и меконепчени гласови.

Иако сите луѓе имаат ист говорен апарат, не постојат два јазика кои имаат ист гласовен систем.

 


Од темата ФОНЕТИКА, прочитај и за:
 1. Фонетика – наука за гласовите
 2. Фонологија – наука за фонемите
 3. Поделба на гласовите (самогласки и согласки)
 4. Говорни органи
 5. Гласовни промени
 6. Едначење по звучност
 7. Обезвучување на крајот од зборот
 8. Замена (редување) на гласовите
 9. Испуштање (елизија) на гласовите

 

Scroll to Top