При пишувањето често имаме потреба да ги скратуваме зборовите. Скратеници се добиваат на неколку начини:

            1. Зборовите се скратуваат така што се пишуваат само почетните букви наместо целиот збор.
            в. – век, види, весник
            г. – господин
            ж.р. – женски род
            м.р. – машки род
            л. – лице
            н.е. – наша ера
            с. – село
            т.е. – то ест
            т.н. – таканаречен
            2. Некои скратеници се пишуваат со големи букви.
            В.П. – воена пошта
            М.П. – место за печат
            3. Скратеници се добиваат и со скратување до првата самогласка на зборот.
            бр. – број
            гр. – град
            мн. – множина
            ср.р. – среден род
            стр. – страница
            чл. – член
            и др. – и друго
            и сл. – и слично
            итн. – и така натаму
            4. Скратеници се добиваат и со скратување на зборовите до првиот слог, односно до самогласката на вториот слог.
            арх. – архитект
            гимн. – гимназија
            год. – година
            ул. – улица
            грам. – граматика
            мат. – математика
            хем. – хемија
            5. Зборовите може да се скратат до вториот слог, односно до самогласката на третиот слог.
            геогр. – географија
            литер. – литература
            митол. – митолошки
            6. За мерките на метричкиот систем се употребуваат и нашите и меѓународните кратенки.
            м – метар
            мм – милиметар
            км – километар
            л – литар
            г – грам
            л – литар
            г – грам
            * Зад овие кратенки не се пишува точка.
            7. Скратеници се прават и со поврзување на првата со последната буква или слог.
            д-р – доктор
            г-ѓа – госпоѓа
            г-ца – госпоѓица
            може и:
            стсл. – старословенски
            срхр. – српскохрватски
            Бгд – Белград
            8. Посебен тип претставуваат скратениците што се добиваат кога почетните букви (слогови) или повеќе букви (слогови) ќе се здружат во една целина.
            АСНОМ – Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија;
            САД – Соединети Американски Држави;
            РМ – Република Македонија;
            ПТТ – пошта, телеграф, телефон;
            И имињата на институциите се кратат на овој начин:
            СГГУ – Средно градежно-гимназиско училиште;
            ОУ – Основно училиште;
            МНТ – Македонски народен театар
            *заб. И кај овие скратеници не се пишуваат точки.