Пишување на согласките Н и Њ

Согласката Н се пишува:

 • во зборовите: вишна, пена, пустина, затина, препина, протина, сопина, свински, свинче, свинштина, бастун, во личното име Прохор Пчински и др.;
 • пред б во случаите како: бонбона, бонбониера, Истанбул, одбранбен, прехранбен, станбен итн.;
 • пред други согласки: инјекција, инјектира, инстинкт, инстинктивно, конјугација, конјункција, конјунктивит, конјунктурен, конфекција и сл.

Согласката Н не се пишува во зборот: величествен.

Согласката Њ се пишува:

 • во зборовите: дење, сињак, сукња;
 • на крајот од зборот, во зборовите од домашно потекло во стандардниот јазик, се пишува единствено во зборот коњ. Со њ се пишуваат и сите граматички форми, изведенки и сложени зборови во чие образување влегува оваа именка: коњи, коњче, коњски, коњушница, коњушар, коњаник, коњокрадец, коњоштип итн.
 • во зборовите: бања, диња, дуња, молња, Пчиња, свиња, тиња; во граматичките форми и изведенките од посочените зборови: бањи, бањач, бањарка, бањски, дињи, молњи, молњоса, свињи, свињар, свињарче, свињарски, свињарство, тињест итн.;
 • при образувањето на глаголски именки и нивните граматички форми: берење, варење, движење, облекување, пешачење, пишување, спиење, спортување и др.;
 • при образувањето збирна множина кај именките чија основа завршува на -н: камен – камење, камења, корен – корење, корења, планина – планиње, прстен – прстење, прстења, ремен – ремење, ремења, трн – трње, трња и др.;
 • при образувањето множина со наставката -иња кај некои именки од среден род што завршуваат на -е: врапче – врапчиња, дете – деца/дечиња, дрвце – дрвца/дрвциња, мезе – мезиња, окце – окца/окциња, ќебе – ќебиња, ќоше – ќошиња, цвеќе – цвеќиња и др.;
 • во несвршениот глагол изведен од свршен со н во основата: се клања;
 • во зборови, лични имиња и топоними од туѓо потекло и нивните изведенки: њоки, шампињони, Њу Делхи, Њујорк, њујоршки, Њутн и др.