народно творештво

Правината и Кривината

Приказната е запишана од Марко Цепенков, објавена 1989 година од Македонска книга, „Македонски народни приказни“, книга прва.

Scroll to Top