Почетна » македонски јазик » лексикологија

лексикологија

Лексикографија

Лексикографија е дел од лингвистиката што се занимава со принципите за составување разни видови речници и со нивната практична примена.

Вежби лексикологија

Вежби лексикологија (лексички значења на зборовите, лексиката според потеклото, според сферата на употреба, според процесот на обновата, стилска вредност):

Лексиката според сферата на употреба

Лексиката според сферата на употреба Според сферата на употреба зборовите ги делиме на: општонародна лексика, дијалектна, професионална, терминолошка и жаргонска

Стилска вредност на зборовите

Кога заземаме позитивен или негативен однос кон лицата и предметите зборовите добиваат поинаква стилска вредност. За изразување позитивен однос се употребу

Лексикологија – вовед

Лексикологија е дел од лингвистиката што го проучува составот на зборовите на еден јазик. Лексикологија се дели на повеќе поддисциплини:

Scroll to Top