Развој на граматичкиот систем

Развојот на граматичкиот систем на македонскиот јазик се одвивал постепено, преминувајќи од синтетички во аналитички тип. граматичкиот

Развој на македонскиот гласовен систем

Македонскиот гласовен систем во минатото бил многу посложен од денешниот. Со текот на времето бројот на гласовите се намалувал.

Македонскиот јазик меѓу двете светски војни

Македонскиот јазик меѓу двете светски војни и за време на НОБ – кодификација на македонскиот јазик

Удвоени согласки

Удвоени согласки Во нашиот јазик во составот од два дела на зборот (претставка или наставка) често доаѓаат во допир две исти согласки.