Почетна » глаголска именка » Македонскиот јазик за време на НОБ (кодификација)

Македонскиот јазик за време на НОБ (кодификација)

За време на Втората светска војна и НОБ, во Македонија постоеле илегални печатници каде се печателе разни летоци, прогласи, манифести и брошури. Јазикот што е употребуван во овие материјали не е сосема изедначен, но очигледен е стремежот да се употребуваат централните говори.
Во печатницата во селото Горно Врановце, Велешко, 1944 година излегол од печат првиот број на весникот „Нова Македонија“.
Со сите историски насоки и стандардизации, како и примената на македонскиот јазик меѓу двете светски војни и за време на НОБ, на Првото заседание на АСНОМ, одржано на 2 август 1944 година, не било тешко да се донесе решението за воведувањето на македонскиот јазик за службен во македонската држава.
Тогаш е кодифициран македонскиот литературен јазик. Кодификација претставува официјално озаконување на литературниот јазик и негова практична примена.
.
                                     2 август 1944
.
                                    РЕШЕНИЕ
.
на Антифашиското собрание на народното ослободуене на Македонија за заведуене на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава
Член 1
Во македонската држава како службен јазик се заведуе народниот македонски јазик.
Член 2
Ова решение влегуе веднага во сила. Во манастирот „Св.отец Прохор Пчински“, на ИЛИНДЕН 2 август 1944 год(ина). За Антифашиското собрание на народното ослободуење на Македонија.
Секретар: Љупчо Д. Арсов, с.р.Претседател: Методи Андонов-Ченто, с.р.
.
Президиумот на АСНОМ формирал комисија која требала да ја оформи македонската азбука и правопис. Првата комисија нецелосно ја завршила работата, па затоа била оформена втора комисија која своите ставови ги искажала во Резолуција на 3 мај 1945 година.
Резолуцијата била усвоена на 5 мај 1945 година.

 1. Почетоци на словенската писменост
 2. Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици
 3. Погледите за македонскиот јазик на Пејчиновиќ, Синаитски, Крчовски, Пулевски и Џинот (избор текстови) – прва половина на 19 век
 4. Македонскиот јазик во средината на 19 век (Учебникарската дејност)
 5. Македонскиот јазик во втората половина на 19 век
 6. Лозарите – претходници на Мисирков
 7. Погледите на К. П. Мисирков за македонскиот јазик — „За македонцките работи“ (почеток на 20 век)
 8. Македонскиот јазик меѓу двете светски војни
 9. Македонскиот јазик за време на НОБ
 10. Улогата на Блаже Конески во кодификацијата на македонскиот јазик
 11. Развој на македонскиот гласовен систем
 12. Развој на македонскиот граматички систем
Scroll to Top