Пишување на согласките Л и Љ

Според правописот, согласките Л и Љ се пишуваат или не се пишуваат во наведените случаи.
.
Пишување на Л
.
Согласката Л се пишува:
.
1. Пред самогласките А, О и У: чешла, кошула, селанка, грклан, клокоти, клука, клун, клуч, луѓе, лула, лулка, лупи, лушпа, лут, плука, плунка, плускавец.
.
2. Пред согласка: билка, болка, бришалка, желка, родилка;
  • со новиот правопис дозволени се двете варијанти на зборовите: детално/детаљно, деталност/детаљност и во личните имиња: Илчо/Иљчо, Илка/Иљка.
.
3. На крајот од зборот: крал, пријател, родител, учител, сол, чешел итн.
  • со новиот правопис се дозволени двете варијанти на зборовите: тел/тељ, детал/детаљ, портфел/портфељ, водвил/водвиљ, катил/катиљ, фитил/фитиљ.

.

4. Пред самогласките Е и И: биле, дале, детален, леб, лево, лесен, лето, млеко, поле, блиску, бели, боли, дели, ливада, лице, личи, слика итн.

Како и во множината на зборовите: биљбили, детали, портфели, водвили, катили, фитили. Исклучок од ова се множините: бељи (од: беља) и рубљи (од: рубља).

.

5. Сонантската група лј се изговара слеано, при што л омекнува пред ј: билје, зелје, колје, релјефен, билјар, далјан, илјада, копилјак, лилјак, колја, крилја, Велјан, Силјан, Смилјан, Билјана, Лилјана, баталјон, булјон, медалјон, павилјон, волја, неволја, ролја, фотелја; и во множината: неволји, милји, ролји, фотелји.

.

Пишување на Љ

.

Согласката Љ се пишува:

.

1. Пред У:

  • во коренот на зборот љуб-: љубезен, љуби, љубимец, љубител, љубов, љубовник, љубомора, љубопитен, вљубен, заубен;
  • во сопствените имиња: Љуба, Љубица, Љупка, Љубе, Љубен, Љубомир, Љупчо, Љубојно;
  • во зборовите: виљушка, виљувче, набљудува.

.

2. Пред други самогласки:

  • во зборовите: беља, иљач, пљачка (мн: пљачки), пљачкоса, рубља, детаљ (мн: детали);
  • во личните имиња: Дељо, Иљо, Кољо, Пељо, Суљо итн.

.

3. Пред согласка:

  • во зборовите: фељтон, фељтонист;
  • во лични имиња: Иљчо/Илчо, Иљка/Илка.

.

4. На крајот од зборови од туѓо потекло: кељ, прокељ, хмељ;

како и во зборовите каде се дозволени двете варијанти, и со Л и со Љ: тел/тељ, детал/детаљ, портфел/портфељ, водвил/водвиљ, катил/катиљ, фитил/фитиљ.

.

На следните врски, прочитајте повеќе за:

.

[av_magazine link=’category,358′ items=’5′ offset=’0′ tabs=’aviaTBtabs’ thumbnails=’aviaTBthumbnails’ heading=” heading_link=’manually,http://’ heading_color=’theme-color’ heading_custom_color=’#ffffff’ first_big_pos=’top’ av_uid=’av-2stf7a’]