Почетна » македонски јазик » правопис » Пишување на гласовите

Пишување на гласовите

Пишување на гласовите е едно поглавје од Правописот на македонсикот јазик.

Гласовите ги делиме на самогласки и согласки.

При пишувањето на гласовите има некои правила пропишани од правописот, што треба да се почитуваат.

На врските споделени подолу, прочитајте за правилната употреба на гласовите во македонскиот јазик.

 

Пишување на самогласките

 

 1. Пишување на самогласката А
 2. Пишување на самогласките Е, О, У
 3. Пишување на слоготворното Р и групата ОЛ
 4. Пишување на удвоените самогласки

 

Пишување на согласките

 

 1. Пишување на согласките В и Ф
 2. Пишување на согласките Ќ и Ѓ
 3. Пишување на согласките Л и Љ
 4. Пишување на согласките Н и Њ

Прочитај и за:

 1. Употреба на голема буква
 2. Слеано и разделено пишување на зборовите
 3. Делење на зборот на крајот од редот
 4. Скратеници и скратување на зборовите
 5. Пишување на гласовите
 6. Пишување датуми
 7. Римски систем за бележење броеви
 8. Жители на населени места
 9. Составување тестови
 10. Знаци за директен говор

 

Scroll to Top