Од особена важност за студентите е да бидат оспособени, веднаш по завршувањето на студиите, побрзо и полесно да се вклучат на динамичниот пазар на трудот. Градежниот факултет од Скопје води особена грижа за овој аспект, па во студиските програми предвидува време и за практична настава. Таа се одвива на различни начини: дел се изведува во рамките на самите предмети, преку организирани посети на позначајни објекти кои се изведени или се … Прочитај повеќе

  • Градежните, геодетските и геотехничките инженери треба да поседуваат овластување за вршење на својата дејност: нив ги издаваат Комората на овластени архитекти и овластени инженери (https://www.komoraoai.mk/) и Комората на овластени геодети (http://geokomora.mk/).
  • Конструктивните градежни инженери се обучени да проектираат и изведуваат куќи, згради, мостови, спортски и индустриски хали итн. На локации каде има проблем со сеизмичко дејство, инженерите треба да имаат познавање и од земјотресните товари за
Прочитај повеќе

Тема за матурски есеј, оваа 2019 година, не е дадена.

Државната предметна матурска комисија (ДПМК по македонски, албански и турски јазик и литература) одлучи, и за оваа испитна година, кандидатите ученици да имаат можност да изберат да пишуваат на една од две понудени теми, на самиот ден на испитот.

Темите на кои ќе треба да се пишува го опфаќаат општествено-социјалниот живот на човекот со акцент на сфаќањето на младите на Прочитај повеќе

Приклучете се на НАГРАДНАТА ИГРА организирана од makedonskijazik.mk. што ќе трае од 04 до 11 март.

Сѐ што треба да направите е:
да ви се допадне нашата страница, да напишете коментар на оваа објава и да ја споделите објавата.

Добитникот на прирачникот за подготовка на матурскиот испит по македонски јазик „За матуранти“ од Билјана Богданоска ќе биде објавен веднаш по завршувањето на играта.

Со љубов,
www.makedonskijazik.mk

Прочитај повеќе