Кочо Рацин – Коста Солев (1908-1943)

„ Бели мугри “ од Кочо Рацин (целата стихозбирка)

Стихозбирката „ Бели мугри “ содржи дванаесет песни: Денови, Копачите, Ленка,

црно семе

„ Црно семе “ Ташко Георгиевски

Ташко Георгиевски е роден 1935 година во с. Крончилево, Воденско, Егејска Македонија. Неговото творештво е целосно преокупирано со егејската тема Црно семе

„ Процес “ од Франц Кафка

„ Процес “ од Франц Кафка е роман на целосното бесмислено живеење, талкањето по судсите лавиринти и бесмислената смрт

„Павилјон бр. 6“ од Чехов (раскажана)

Новелата „Павилјон бр. 6“ од Чехов е една од најубавите новели во кои е претставена суровата реалност и бесмислата на животот

Коле Неделковски (1912 - 1941)

Избор песни од Коле Неделковски

Негова првообјавена песна е „Стојан војвода“ во списанието „Илустрација Илинден“, преименувана во „Стојан на Ордано

Пример за пишување писмена работа

На темата: Социјалните мотиви во делата на македонските драматурзи меѓу двете светски војни – ќе дадеме пример за пишување писмена работа

Ристо Крле (1900-1975)

„ Парите се отепувачка “ од Ристо Крле (целата драма)

ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА ЛИЦА: МИТРЕ, сиромав земјоделец МАРА, негова жена АНЃЕЛЕ, нивни син КАТА, нивна ќерка СОФРЕ, нивни зет, Катин маж АНА

„ Бегалка “ од Васил Иљоски (целата драма)

„ Бегалка “ од Васил Иљоски (целата драма) – Македонски јазик и литература; Бегалка

Васил Иљоски (1902-1995)

Васил Иљоски – „Чорбаџи Теодос “ (цела драма)

Васил Иљоски – „Чорбаџи Теодос “ (цела драма)