Честици

Честици се неменливи зборови што се придаваат на други зборови за да ги засилат или изменат во нивното значење или да го изменат значењето на целата реченица.

 

Видови честици

 

1. Со засилувачко значење: де, бе, ма, барем, пак, меѓутоа, просто;
2. За потврдување: да;
3. За негирање: не, ни ниту;
4. Со прашално значење: зар, ли, дали;
5. За изделување: само, единствено;
6. Со количествено значење: точно, токму, скоро, речиси, рамно;
7. Со начинско: би, да, нека, ќе;
8. Со придружно: исто така, уште, притоа;
9. За компарација: по-, нај- (се пишуваат заедно со зборот)
10. Со определено значење: имено, токму, баш;
11. Со неопределено значење: -било, -годе;
12. Со показно значење: ете, еве, ене.


Прочитај повеќе за неменливите зборови на следнава ВРСКА.


Од темата морфологија прочитај и за:
 1. Морфологија
 2. Делови на зборот
 3. Морфема -видови морфеми
 4. Збороформа
 5. Морфолошка поделба на зборовите
 6. Времињата во македонскиот јазик
 7. Глаголски групи и раздели
 8. Граматички категории кај глаголите
 9. Именски форми на глаголот

Повтори ја целата тема морфологија во скратените написи за подготовка на матурскиот испит:
 1. Морфологија – именски зборови (матура)
 2. Морфологија – глаголи (матура)
 3. Морфологија – неменливи зборови (матура)
Scroll to Top