Правецот реализам се појавува во услови на целосен напредок на науката, во триесеттите години од XIX век.

Најпрво, реализмот се појавува во Франција, но набрзо се раширува и во другите европски земји.

 

Особености на реализмот

 

1. Главната особеност на раздобјето на реализмот е одразување на животната стварност, но не како буквално фотокопирање, туку како обопштување (од повеќе слични ситуации или личности се прави избор и се создава еден, односно се обопштува);

2. во реализмот се анализира, се критикува и се бара разрешување;

3. создавање типични карактери во типична средина (типизирање – обопштување; од особините на повеќе татковци се создава лик на типичен татко) е особина на реализмот;

4. расказот и романот се најпогодни форми на израз за овој правец.

 

Подвидови реализам

 

1. Класичен – ја прикажува вистинската слика на капиталистичкото општество;

2. Натурализам – опишување на мрачната страна на човекот (Емил Зола);

3. Демократски (критички) – преку критика ги откриваат негативните страни на општеството;

4. Социјалистички (Максим Горки);

5. Психолошки реализам (Достоевски).

 

Преставници на реализмот

 

Претставници на реализмот се: