Почетна » македонски јазик » Разговорен стил

Разговорен стил

Разговорен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Разговорен стил се применува во неофицијалната комуникација, односно во секојдневните разговори меѓу луѓето.
Најчест е во усна форма, но може да биде и во писмена.
Карактеристично за овој стил е економичноста на изразот. Се скратуваат и речениците и зборовите (на пр.: шо наместо што).
Во говорот ги изоставуваме сите непотребни делови, а ги надополнуваме со израз на лицето и гестикулација.

Прочитај и за другите функционални стилови на следниве врски:

уметничко-литературен,

публицистички,

административен и

научен.

Scroll to Top