Глаголска именка

Глаголска именка е именска форма на глаголот. Со неа се искажува трајно глаголско дејство. Таа го именува глаголското дејство.Граматички, глаголската именка се однесува како именка. Таа е во среден род, може да направи множина и да се членува.

 • Се образува од несвршен глагол и наставката -ње.

На пример: носење, викање, плетење, читање, седење, пиење, јадење.

јаде: јадење (еднина, среден род); јадења (множина);

членувана форма, во еднина: јадењето, јадењево, јадењено;

членувана форма во множина: јадењата, јадењава, јадењана.

 

 • Од некои свршени глаголи се образуваат глаголски именки со наставките: -ние, -тие.
  На пр.: одделение, издание, решение, покритие.

 

Глаголските именки може да се заменат со лични глаголски форми.

На пример:

Уживам во плетењето. – Уживам да плетам.

Шетањето во природа и набљудувањето на есенските бои е вистинско доживување за мене.

Да шетам во природа и да ги набљудувам есенските бои е вистинско доживување за мене.


Од темата морфологија прочитај и за:

 1. Морфологија
 2. Делови на зборот
 3. Морфема -видови морфеми
 4. Збороформа
 5. Морфолошка поделба на зборовите

Прочитај повеќе за времињата во македонскиот јазик на следнава ВРСКА.

Прочитај повеќе за глаголите на следните врски:

 1. Морфологија – глаголи (матура)
 2. Глаголски групи и раздели
 3. Граматички категории кај глаголите
 4. Именски форми на глаголот

 

 

Scroll to Top