Глаголската именка е именска форма на глаголот. Со неа се искажува трајно глаголско дејство. Таа го именува глаголското дејство.

Граматички, глаголската именка се однесува како именка. Таа е во среден род, може да направи множина и да се членува.

  • Се образува од несвршен глагол и наставката -ње.

На пример: носење, викање, плетење, читање, седење, пиење, јадење.

јаде: јадење (еднина, среден род); јадења (множина);

членувана форма, во еднина: јадењето, јадењево, јадењено;

членувана форма во множина: јадењата, јадењава, јадењана.

 

  • Од некои свршени глаголи се образуваат глаголски именки со наставките: -ние, -тие.
    На пр.: одделение, издание, решение, покритие.

 

Глаголските именки може да се заменат со лични глаголски форми.

На пример:

Уживам во плетењето. – Уживам да плетам.

Шетањето во природа и набљудувањето на есенските бои е вистинско доживување за мене.

Да шетам во природа и да ги набљудувам есенските бои е вистинско доживување за мене.