Почетна » македонски јазик » правопис » Знаци за директен говор

Знаци за директен говор

Знаци за директен говор се наводници и црта (тире).

 • Црта се пишува кога директниот говор започнува во нов ред:

На пример:

— Кога ќе се вратиш? — праша мајката.

Синот не знаеше што да одговори, па рече:

— Немој да ме чекаш.

 • Наводници се ставаат пред почетокот и на крајот од исказот кога директниот говор не почнува во нов ред:

На пример:

Мајката загрижено го праша: „Кога ќе се вратиш?“

 • Наводници се пишуваат за да се обележи внатрешен монолог којшто има форма на директен говор.

На пример:

„Што да ѝ одговорам?“, си мислеше. „Да ѝ ја кажам вистината? Така ќе ја скршам. Подобро да премолчам.“ Тивко рече: „Немој да ме чекаш.“

 • Обично кога секоја реплика од дијалогот се бележи во нов ред пишуваме црта:

— Здраво!

— Здраво!

— Како си?

— Добро.

 • Често во литературните текстови при предавање дијалог се користат само наводници, па и во дијалози каде секоја реплика е во нов ред.

 

Правила за употреба на другите интерпункциски знаци во директниот говор

 

 • Кога пред директниот говор има зборови што го појаснуваат, излезните наводници се пишуваат по знакот точка.

На пример:

Марија му рече: „Врати се порано.“

 • Излезните наводници се пишуваат и по прашалник, извичник и три точки.

На пример:

„Дојди!“ — викна Петре. „Зошто не доаѓаш?“

„Не можам, заглавен сум…“ — одговори Митре.

 • Кога објаснувачките зборови следуваат по директниот говор , по него се ставаат или запирка или прашалник или извичник или три точки, а потоа се пишува црта. (Не може да се стават два интерпункциски знака, и прашалник и запирка. Запирката се пишува во исказните реченици, а не точка зашто реченицата продолжува.)

На пример:

— Влези слободно, — му рече бабата.

 • Запирката може да ја употребиме наместо црта кога употребуваме наводници, па директниот говор може да се напише на два начина.

На пример:

„Влези слободно“ — му рече бабата.

„Влези слободно“, му рече бабата.

 • Ако директниот говор е разделен со објаснувачки зборови, тогаш зад првиот дел се пишува запирка, извичник, прашалник, три точки, па се пишува црта.

а) По објаснувачките зборови се пишува точка, а потоа црта ако првиот дел од директниот говор претставува завршена мисла.

На пример:

— Влези слободно. — му рече бабата.

б) По објаснувачките зборови се пишува само црта ако првиот дел од директниот говор е незавршена мисла.

На пример:

— Влези слободно — му рече бабата — и седни си каде сакаш.

Ако употребиме наводници, примерот ќе биде вака:

„Влези слободно — му рече бабата — и седни си каде сакаш.“

Или:

„Влези слободно“, му рече бабата, „и седни си каде сакаш.“

 • Ако едноподруго во ист ред се наведуваат неколку реплики без да се нагласи од кого се изречени, тогаш секоја од нив се одделува со наводници и секоја од нив се одделува со црта.

На пример:

„Влези слободно.“ — „Каде  да седнам?“ — „Седни си каде сакаш.“ — „Благодарам.“

 


Прочитај и за:

 1. Употреба на голема буква
 2. Слеано и разделено пишување на зборовите
 3. Делење на зборот на крајот од редот
 4. Скратеници и скратување на зборовите
 5. Пишување на гласовите
 6. Пишување датуми
 7. Римски систем за бележење броеви
 8. Жители на населени места
 9. Составување тестови
 10. Знаци за директен говор

Scroll to Top