Вежби за броеви

Следните вежби и задачи се за повторување на лекциите за броеви и правилната употреба на броевите. Опфатени се вежби за:

 1. одредена бројност, и
 2. приближна бројност

Броевите се зборови со кои се означува количество предмети, точно определено или приближно. Има посебни форми за бројност на лица.

 

Вежби за броеви:

1. Кои од следните зборови се броеви?
еден, еднаш, единица, едно, една, единаесет, единаесетмина, прв, првпат, два, две, двајца, двојка, два-три, дванаесет, дваесетина, дваесетмина, втора.

 

2. Напиши приближна бројност од броевите:

5-6, 12-13, 30-40, околу 50, 200-300, 3000-4000

 

3. Напиши бројност за лица од следните броеви:

7, 12, 50, 65

 

4. Напиши ги со зборови следниве цифри: 16, 99, 666, 1285, 53 721, 452 880.

 

5. Членувај ги следните броеви: шест, осуммина, тринаесет, деведесет и пет.

 

 


Одговори:

 1. еден, едно, една, единаесет, единаесетмина, два, две, двајца, два-три, дванаесет, дваесетина, дваесетмина.
 2. 5-6: пет-шест,

  12-13: два-тринаесет,

  30-40: три-четириесет,

  околу 50: педесетина,

  200-300: двесте-триста,

  3000-4000: три-четири илјади.

 3. 7 – седуммина,

  12 – дванаесетмина,

  50 – педесетмина,

  65 – шеесет и петмина

 4. 16 – шеснаесет,

  99 – деведесет и девет,

  666 – шестотини шеесет и шест,

  1285 – илјада двесте осудесет и пет,

  53 721 – педесети и три илјади седумстотини дваесет и еден,

  452 880 – четиристотини педесет и две илјади осумстотини и осудесет.

 5.  

  шест – шесте,

  осуммина – осумтемина,

  тринаесет – тринаесетте,

  деведесет и пет – деведесет и петте.


Прочитај за видовите зборови според морфолошката класификација:

Менливи зборови се:

1. именки
2. придавки
3. заменки
4. броеви
5. глаголи

Неменливи зборови се:

1. прилози
2. предлози
3. сврзници
4. извици
5. честици
6. модални зборови


 

Scroll to Top