Почетна » македонски јазик » морфологија

морфологија

Морфологија е дел од науката за јазикот (лингвистиката) што се занимава со проучувањето на формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење.

Според морфолошката поделба, зборовите се делат на:

Менливи зборови:
1. именки
2. придавки
3. заменки
4. броеви
5. глаголи

Неменливи зборови:

1. прилози
2. предлози
3. сврзници
4. извици
5. честици
6. модални зборови
.

Глаголите се најсложената структура, затоа во написите има посебни категории за:

времиња,

прости глаголски форми,

сложени глаголски форми.

Модални зборови

Модални зборови се неменливи зборови со кои заземаме личен став кон она што се кажува. Тие стојат одвоено, но укажуваат на извесно становиште во исказот.

Лице, род и број кај глаголите

Глаголите имаат повеќе граматички категории меѓу кои и: лице, род и број. Лицето означува говорител, соговорник и некој за кој се зборува.

Глаголски вид

Глаголски вид е граматичка категорија на глаголите. Дејството кое може да трае подолго или да заврши во истиот миг: свршени и несвршени глаголи.

Вежби за глаголски вид

Глаголски вид е граматичка категорија на глаголите. Според видот разликуваме: свршени и несвршени глаголи. Вежби за глаголски вид.

Глаголски групи и раздели

Глаголите се делат во групи според тоа на која самогласка завршуваат во 3л. еднина сегашно време. Има три групи: а, е и и, според 3л.едн. сегашно време.

Глаголски форми

Глаголски форми се разликуваат според тоа, дали се менува само глаголот или во склопот на формата има и некој друг збор освен основниот глагол.

Глаголска именка

Глаголската именка е именска форма на глаголот. Со неа се искажува трајно глаголско дејство. Се образува од несвршен глагол и наставката -ње.

Глаголски прилог

Со глаголскиот прилог се искажува дејство кое се врши паралелно со некое друго дејство во реченицата.Се образува од глаголот и наставката: – јќи

Глаголска придавка

Глаголската придавка врши две служби: глаголска и придавска. Се образува од глаголот и наставките: -н, -на, -но; -не; и: -т, -та, -то; -те.

Глаголска л-форма

Глаголската л-форма нема самостојна употреба во реченицата. Со глаголска л-форма и со помошниот глагол сум се градат некои сложени глаголски форми.

Вежби за броеви

Следните вежби и задачи се за повторување на лекциите за броеви и правилната употреба на броеви. Вежби за: одредена бројност, и приближна бројност

Приближна бројност

Приближна бројност означува бројност која не е точно определена. Приближна бројност се изразува со поврзување на два броја и со наставката – ина.

Scroll to Top