Глаголски форми

Глаголски форми се разликуваат според тоа, дали се менува само глаголот или во склопот на формата има и некој друг збор освен основниот глагол.

Глаголска именка

Глаголската именка е именска форма на глаголот. Со неа се искажува трајно глаголско дејство. Се образува од несвршен глагол и наставката -ње.

Глаголски прилог

Со глаголскиот прилог се искажува дејство кое се врши паралелно со некое друго дејство во реченицата.Се образува од глаголот и наставката: – јќи

Глаголска придавка

Глаголската придавка врши две служби: глаголска и придавска. Се образува од глаголот и наставките: -н, -на, -но; -не; и: -т, -та, -то; -те.

Глаголска л-форма

Глаголската л-форма нема самостојна употреба во реченицата. Со глаголска л-форма и со помошниот глагол сум се градат некои сложени глаголски форми.

Приближна бројност

Приближна бројност означува бројност која не е точно определена. Приближна бројност се изразува со поврзување на два броја и со наставката – ина.

Одредена бројност

Со броевите може да изразиме одредена или приближна бројност. Под одредена бројност подразбираме точно определен број на лица или предемети.

Показни заменки

Во македонскиот јазик освен личните и лично-предметните, разликуваме и показни заменки. Показни заменки служат за посочување: овој, оној и тој.

Лично-предметни заменки

Лично-предметни заменки се оние што се однесуваат на лица или предемети. Има три лично-предметни заменки: кој, што и чиј.